Bod č. 6

Návrh na schválenie predĺženia dočasného vyňatia z bytového fondu 2-izbového bytu č. 18 vo výmere 49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku parc. č. 3651/147 na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pre Slovenskú filharmóniu so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.