Bod č. 21

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. 590/2, Rastislavovi Lehotskému, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.