Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 29.09.2011

 • 29. septembra 2011
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2011 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 2. 2.Návrh dodatku č. 6 rámcovej náplne činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. 3.Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011

  Materiály
 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

  Materiály
 5. 5.Informácia o súdnom spore vo vzťahu k objektu budovy Základnej školy na Jesenského 9

 6. 6.Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 7. 7.Štúdia realizovateľnosti Nosného systému Integrovanej hromadnej koľajovej dopravy na území mesta Bratislavy a jej regiónu

  Materiály
 8. 8.Informácia o obstarávaní Územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 9. 9.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

  Materiály
 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určovaní názvov ulíc v mestských častiach Bratislava–Devínska Nová Ves, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vajnory

  Materiály
 12. 12.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2010

  Materiály
 13. 13.Informácia o novej právnej úprave týkajúcej sa povinností obcí pri riešení právneho postavenia nájomcov v reštituovaných domoch a domoch v podielovom spoluvlastníctve

  Materiály
 14. 14.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj vodných objektov realizovaných v rámci stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu 2 časť, Prístupové komunikácie“

  Materiály
 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3617/9 na Havlíčkovej ulici, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 16. 16.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/11, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/739, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 836/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 19. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1972/8, parc. č. 1966/1 a parc. č. 1966/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 20. 20.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/29, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 21. 21.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/30 a parc. č. 1390/31, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 22. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/4, Sosnová ul., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Čajkovského 5 - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 25. 25.Návrh na odňatie správy nehnuteľností príspevkovej organizácii STaRZ a na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu v k. ú. Ružinov, pozemku parc. č. 15288/56 vo výmere 30 576 m2, nezapísanej stavby nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 15288/55 a stavby súpisné č. 5909, druh stavby 20, popis stavby – šatne a sociálne zariadenia, Andrejovi Gaburovi - ARG COM s miestom podnikania v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15585/1, spoločnosti Centrum Rafael, s. r. o. so sídlom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľností – stavby so súpisným č. 193, postavenej na pozemku parc. č. 12612/9 a priľahlého pozemku parc. č. 12612/10 na Hálkovej 56, k. ú. Nové Mesto pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu nebytových priestorov v hale II. Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, pre Krasokorčuliarsky športový klub SLOVAN BRATISLAVA, občianske združenie

  Materiály
 29. 29.Návrh na nájom časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 942, parc. č. 940/4, parc. č. 958, parc. č. 964/6 a parc. č. 959/2, spoločnosti Elonir, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 30. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosti AUPARK a.s. a AUPARK Tower Bratislava s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 31. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť MEDIAL ŠENK ,spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 32. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 298/2, parc. č. 974, parc. č. 1287/1, parc. č. 4590, parc. č. 1966 a parc. č. 1021, na užívanie prístupov k nebytovým priestorom v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 2917/6, k. ú. Rača, združeniu Združenie obcí JURAVA so sídlom vo Svätom Jure

  Materiály
 34. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 891/115, k. ú. Rača, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a MUDr. Márii Bruckmayerovej, bytom v Bratislave

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla, postavenej na pozemku parc. č. 1415 a priľahlého pozemku parc. č. 1416 na Pekníkovej 2, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan so sídlom v Bratislave

  Materiály
 36. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2367/1 a parc. č. 1278, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5349/6, pod kontajnerovými stanovišťami

  Materiály
 37. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/1, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 38. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Bagarovej 20 a nájmu časti pozemku parc. č. 2880 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 190/4 v Bratislave, k. ú. Rusovce

  Materiály
 40. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – stavby so súpisným č. 6095, postavenej na pozemku parc. č. 120 na Istrijskej 22, k. ú. Devínska Nová Ves, pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Bratislave

  Materiály
 41. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 55/1

  Materiály
 42. 42.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 4641/128 a parc. č. 4641/129, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Drotárska cesta

  Materiály
 43. 43.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 4250/309, Agátová ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 44. 44.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 3119/3, Cesta na Klanec, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 45. 45.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvorených parc. č. 4723/22 a parc. č. 4723/25, Záporožská ulica, Bratislava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 46. 46.Návrh na schválenie vybraného účastníka obchodnou verejnou súťažou, formou výberu víťaza elektronickou aukciou, na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15473/8, parc. č. 15473/9

 47. 47.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/32, spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava Besitz s.r.o.

  Materiály
 48. 48.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti RP real, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 49. 49.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1426/299, parc. č. 1426/300, parc. č. 1426/301, parc. č. 1426/302, parc. č. 1426/303, parc. č. 1426/305, parc. č. 1426/306, parc. č. 1426/307, parc. č. 1426/308, parc. č. 1426/309, parc. č. 1426/310, parc. č. 1426/311, parc. č. 1426/312, parc. č. 1426/313, parc. č. 1426/314, parc. č. 1426/315, na ulici Hany Meličkovej

  Materiály
 50. 50.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 540/6, parc. č. 540/7 a parc. č. 540/8 na ulici Líščie údolie

  Materiály
 51. 51.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9380/4 - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 52. 52.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Ružinov, vlastníkom stavieb – garáží na Čmelíkovej ulici - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 53. 53.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/35, spoločnosti ALMATEX, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 54. 54.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave – podiel ¾ a spoločnosti FELICITA, spol. s r. o. so sídlom v Bratislave - podiel ¼ - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 55. 55.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vlastníkom stavieb - garáží na Jelšovej ulici

  Materiály
 56. 56.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave , k. ú. Vinohrady, parc. č. 5620/105, parc. č. 5620/106 a parc. č. 5620/107 na Rozvodnej ulici

  Materiály
 57. 57.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Lamač, pozemkov parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739, parc. č. 740 a stavby súp. č. 1267 - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 58. 58.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/16, parc. č. 613, parc. č. 5478/13, parc. č. 5589, parc. č. 5362/1, parc. č. 5362/3, parc. č. 5351/1, parc. č. 5351/2, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 59. 59.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3686/19, parc. č. 1149, parc. č. 3593, parc. č. 3641 a parc. č. 3680, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 60. 60.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1428/26 - 32, do správy mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves

  Materiály
 61. 61.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvorenej parc. č. 964/24, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 62. 62.Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, Radlinského 6 (Hasičská poisťovňa) - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 63. 63.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemky v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 300/2 a parc. č. 301/2

  Materiály
 64. 64.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní

  Materiály
 65. 65.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2011 zo dňa 27. 01. 2011

  Materiály
 66. 66.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1141/2010 zo dňa 07. 10. 2010

  Materiály
 67. 67.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom k stavbe a pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Heydukova 19

  Materiály
 68. 68.Návrh na odpustenie dlhu v sume 2000, -- EUR

  Materiály
 69. 69.Návrh na odpustenie dlhu v sume 2014,94 EUR - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 70. 70.Návrh na odpustenie dlhu v sume 213,67 EUR

 71. 71.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1535,72 EUR - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 72. 72.Návrh na odpustenie dlhu v sume 788,-- EUR - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 73. 73.Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 678,21 EUR - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.

  Materiály
 74. 74.Návrh na odpustenie dlhu v sume 250,31 EUR

  Materiály
 75. 75.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 30 743,64 EUR

  Materiály
 76. 76.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 3, 7, 9, Medzilaborecká 6, 8, 10, 12, 14, Medzilaborecká 23, 25, 27, 29, Miletičova 61, 63, Daxnerovo námestie 3, Kvačalova 49, Kulíškova 17, 19, 21, 23, Páričkova 17, Staré záhrady 6, 8, Andreja Mráza 8, Slovinská 8, Karadžičova 6, Košická 44, 50, Záhradnícka 64, Záhradnícka 62, Svätoplukova 33, 35, 37, Bebravská 7, 9 11, Baltská 11, Korytnická 7, Estónska 48, 50, Závadská 18, Tbiliská 27, 29, Pustá 1, 3, 5, 7, Púpavova 38, 40, Jamnického 16, Majerníkova 20, 22, 24, Jána Stanislava 19, 21, 23, 25, Hlaváčikova 17, Beňovského 10, 12, 14, 16, Janka Alexyho 9, Bakošova 46, Belinského 25, Markova 13, Tupolevova 1, Fedinova 14, Černyševského 1, 3, Zadunajská cesta 1, 5, Černyševského 9, Kutlíkova 7, 9, 11, Furdekova 4, Mlynarovičova 5, Haanova 44, Beňadická 11, Vígľašská 13, Beňadická 28, Znievska 1, Znievska 34, Krásnohorská 1, 3, Smolenická 12, Strečnianska 1, Holíčska 20, Topoľčianska 8, Topoľčianska 22, Starhradská 8, Šintavská 26, 26A, 26B, Petržalská 14, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 77. 77.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 907/2005 zo dňa 15. 12. 2005, č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, 440/2008 zo dňa 29. 05. 2008, č. 59/2011 zo dňa 31. 03. 2011

  Materiály
 78. 78.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 79. 79.Doplnenie návrhu riešenia v súvislosti s poskytnutím úveru pre spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 211/2011 zo dňa 07. 09. 2011

 80. 80.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 227/2011 zo dňa 07. 09. 2011

 81. 81.Vzdanie sa a delegovanie člena Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

 82. 82.Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 257/2011 zo dňa 29. 09. 2011

 83. 83.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., o riešení budúcnosti PKO a nábrežia

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 1, Medzilaborecká 6. 8, 10, 12, 14, Medzilaborecká 23, 25, 27, 29, Palkovičova 7, Palkovičova 13, Kulíšková 21, 23, Kvetná 16, Staré záhrady 2, Staré záhrady 4, 8, Andreja Mráza 6, Súmračná 11, Staré záhrady 10, Košická 50, Svätoplukova 33. 35, 37, Korytnická 5, Korytnická 6, Korytnická 7, Tbiliská 27, Púpavova 38, 40 - Pustá 1, 3, 5, 7, Hany Meličkovej 2, Hany Meličkovej 8, Jamnického 16, Majerníkova 18, 20, 22, 24, 26, 28, Jána Stanislava 19, 21, 23, 25, 27, Ľudovíta Fullu 58, Hlaváčikova 14, Studenohorská 73, Hálova 13, Wolkrova 35, Černyševského 1, 3, Zadunajská cesta 1, 3, 5, Zadunajská cesta 7, Planckova 4, Pečnianska 11, Gessayova 35, Haanova 44, Blagoevova 18, Vígľašská 11, 13, Znievska 11, Krásnohorská 1, 3, Smolenická 12, Holíšska 20, Jasovská 45, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 4. d.Informácia o projekte BAUM

  Materiály
 5. e.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac jún, júl a august 2011

  Materiály