Bod č. 25

Návrh na odňatie správy nehnuteľností príspevkovej organizácii STaRZ a na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu v k. ú. Ružinov, pozemku parc. č. 15288/56 vo výmere 30 576 m2, nezapísanej stavby nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 15288/55 a stavby súpisné č. 5909, druh stavby 20, popis stavby – šatne a sociálne zariadenia, Andrejovi Gaburovi - ARG COM s miestom podnikania v Bratislave - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.