Bod č. 17

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/739, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.