Bod č. 35

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti – stavby bez súpisného čísla, postavenej na pozemku parc. č. 1415 a priľahlého pozemku parc. č. 1416 na Pekníkovej 2, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.