Bod č. 27

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľností – stavby so súpisným č. 193, postavenej na pozemku parc. č. 12612/9 a priľahlého pozemku parc. č. 12612/10 na Hálkovej 56, k. ú. Nové Mesto pre Základnú umeleckú školu so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.