Bod č. 29

Návrh na nájom časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 942, parc. č. 940/4, parc. č. 958, parc. č. 964/6 a parc. č. 959/2, spoločnosti Elonir, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.