Bod č. 16

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 535/11, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.