Bod č. 23

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/7, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.