Bod č. 18

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 836/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.