Bod č. 15

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3617/9 na Havlíčkovej ulici, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.