Bod č. 19

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1972/8, parc. č. 1966/1 a parc. č. 1966/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.