BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - 40. zasadnutie 29.06.2017

 1. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016 - ako druhý po obedňajšej prestávke

 2. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 - ako tretí pod po obedňajšej prestávke

 3. 5.Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika

 4. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre Repuls

  Materiály
 5. 7.Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - ako prvý po obedňajšej prestávke o 14:00 hod

 6. 3a.Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods.3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 ,ods. 4 a § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 08. 12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

 7. 10.Návrh na schválenie nájmu ľadovej plochy a šatní na zimných štadiónoch v správe mestskej príspevkovej organizácie STARZ pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava, Jumping Joe a HOBA Bratislava so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

 8. 11.Návrh na schválenie nájmu 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre občianske združenia SPK Bratislava a Slávia vodné pólo menežment ako prípad hodný osobitného zreteľa

 9. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1669/19, do výlučného vlastníctva spoločnosti stengl a.s., so sídlom v Bratislave

 10. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom v Bratislave

 11. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/7, a na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

 12. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/11, Alexandre Frajkovej

 13. 17.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, do výlučného vlastníctva spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s., so sídlom v Bratislave

 14. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2436/67, parc. č. 2436/68 a parc. č. 2436/69, spoločnosti USB a.s., so sídlom v Bratislave

 15. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/2, parc. č. 1035/3 a parc. č. 1035/4

 16. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave

 17. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

 18. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3692/3, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 19. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3690/3, parc. č. 3690/5, parc. č. 3690/8, parc. č. 3690/4, parc. č. 3690/6, parc. č. 3690/7, parc. č. 3688/4, parc. č. 3688/5, parc. č. 3688/8, parc. č. 3688/9, parc. č. 3688/10, parc. č. 3688/6, parc. č. 3688/7, parc. č. 3689/1, parc. č. 3689/5, parc. č. 3689/3, parc. č. 3689/4 a parc. č. 3689/2, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 20. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy a k. ú. Ružinov, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 21. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej

 22. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3110, Adriánovi Rentkovi, Rastislavovi Pavlíkovi a manželke Ivane Pavlíkovej

 23. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 173,35 m² v stavbe, súpis. č. 2932, na pozemku parc. č. 3410/4, na Agátovej 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre mestskú rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času Klokan, so sídlom v Bratislave

 24. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č. 3675/3, mestskej časti Bratislava-Rusovce

 25. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave

 26. 9.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017

 27. 36.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 28. 37.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 29. 38.Pilotný projekt nahradenia kĺbových autobusov za kĺbové trolejbusy s pomocným batériovým pohonom na vybraných linkách

 30. 39.Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 40.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 32. 41.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín

 33. 42.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014, týkajúce sa mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 34. 43.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 35. 44.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa, 26. júna 2017 - prvý po vystúpení občanov- ako štvrtý po obedňajšej prestávke

  Materiály
 36. 45.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - ako šiesty po obedňajšej prestávke

  Materiály
 37. 46.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., dňa 30. júna 2017 - ako ôsmy po obedňajšej prestávke

 38. 47.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. - ako deviaty po obedňajšej prestávke

 39. 48.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť - ako desiaty po obedňajšej prestávke

 40. 49.Návrh na personálne zmeny v nadácii „Nadácia Bratislava“ - ako jedenásty po obedňajšej prestávke

 41. 50.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016

 42. 51.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1636/2014 bod 2. zo dňa 03. 07. 2014, ktoré sa týka zabezpečenia obstarania zmien a doplnkov ÚPN Z Dunajská v bloku 17/9 (Kamenné námestie) na podklade urbanistickej štúdie

 43. 53.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101

 44. 10a.Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe, súpis. č. 670, na parc. č. 3338 a pozemku parc. č. 3338 – Panenská 17, vo vlastníctve spoločnosti URBIA DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave

 45. 55.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/1, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Bratislave

 46. 8a.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1207/246, v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave

 47. 57.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a podzemnej stavby, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na parc. č. 691/8, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

 48. 58.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5 a novovytvorená parc. č. 21533/11, situovaných v areáli Slavín, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby predmetných pozemkov

 49. 59.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/41, parc. č. 1497/125 a parc. č. 1497/210 v lokalite Cintorína Rača na Detvianskej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 50. 60.Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur Ing. Rolandovi Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu

 51. 61.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Majerníkova 34/A, Hlaváčikova 35, Veternicova – garáže, Pečnianska 6, vlastníkom garáží

 52. 62.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rezedová 21, Rajecká 36, Bieloruská 13, Hany Meličkovej 2, Majerníkova 34/A, Ušiakova 8, Pankúchova 3, vlastníkom bytov

 53. 63.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 54. 64.Interpelácie

 55. 65.Rôzne - o 18:30 h

 56. 15.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo dňa 21. 10. 2016 ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „D1 Bratislava križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 57. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2017

  Materiály
 58. 6a.Informácia o stave verejného obstarávania na Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave referenčné číslo : MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017

 59. 45a.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. -ako siedmi po obedňajšej prestávke

 60. 45b.Zapojenie dopravcu RegioJet, a. s. do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 61. 44a.Informácia o valnom zhromaždení BVS - ako piaty po obedňajšej prestávke

 62. 8b.Návrh uznesenia Výzva na zabezpečenie kontroly kvality vody v lokalitách postihnutých skládkou toxického odpadu vo Vrakuni

 63. 8c.Návrh na udelenie predbežného súhlasu so zverením pozemkov, resp. nájom pozemkov za 1,00 Eur/rok pod základnou školou Železničná 14 v Bratislave a školským dvorom vo vlastníctve hlavného mesta, k. ú. Vrakuňa, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informačný materiál o spôsobe a plnení navrhovaných opatrení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom

 4. d.Informačný materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rumančekova 18, Záhradnícka 75, 77, 79, 81, Jamnického 2, Hlaváčikova 24, Pri kríži 34, Černyševského 15, Lachova 24, Rovniankova 9, Gessayova 39, Beňadická 30, Znievska 7, Smolenická 8,10, vlastníkom bytov

  Materiály
 7. g.Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Ing. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2185/3

  Materiály
 8. h.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2016

 9. i.Správa o činnosti dozornej rady občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica za 2. polrok 2016 a 1. polrok 2017

  Materiály
 10. j.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. k.Informačný materiál k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 805/2017 zo dňa 25.05.2017, týkajúceho sa informácií o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vo vzťahu k uzatváraniu zmlúv na poskytovanie služieb s rakúskymi obcami

 12. l.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 859/2017 časť B, bodov 1, 3, 4 a 5 zo dňa 25.05.2017

  Materiály
 13. m.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 2017

Nezaradené materiály

 1. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/24, spoločnosti JM – Cresco, s.r.o., so sídlom v Bratislave a spoločnosti JM – B1, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 2. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave

 3. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom v Bratislave

 4. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1165, na pozemku parc. č. 4714, na Záporožskej 5, v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PAMAX.real, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 5. 34.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21758/2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 8590/86, vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom v Bratislave

 6. 35.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemky parc. č. 21293/48, parc. č. 21293/47, parc. č. 9110/41, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 21788/8 a parc. č. 21293/44, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a. s., so sídlom v Bratislave

 7. 52.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti MEDIAL ŠENK, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami