BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na personálne zmeny v nadácii „Nadácia Bratislava“ - ako jedenásty po obedňajšej prestávke

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. uplynutie funkčného obdobia členov správnej rady nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 30857554:
Doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc.,
Ing. Petre Nagyovej-Džerengovej,
Mgr. Svenovi Šovčíkovi,
Ing. Kataríne Augustinič,
Ing. Viere Kimerlingovej,
Ing. Petrovi Hanulíkovi.

2. uplynutie funkčného obdobia revízora nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 30857554:
Ing. Anne Voštinárovej.

B. schvaľuje
1. za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 30857554:
1. Ing. Peter Hanulík
2. Mgr. Zdenka Zaťovičová
3. Ing. Soňa Svoreňová
4. MUDr. Iveta Plšeková
5. Ing. Ignác Kolek
6. Mgr. Tomáš Szabo
7. Mgr. Ema Tesarčíková
 
2. za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy vo funkcii revízora nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 30857554:
Ing. Jarmila Kleisová

3. za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy vo funkcii správcu nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 30857554:
Mgr. Lucia Klapáčová, PhD.

C. odporúčaposlancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby ako zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Nadácie Bratislava:
1. Zvolili na svojom zasadnutí správcu nadácie Mgr. Luciu Klapáčovú, PhD.

                                                                                                                T: bezodkladne po zvolení do funkcie
D. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby  vymenoval v nadácii „Nadácia Bratislava“ nových členov správnej rady a revízora nadácie v zmysle časti B bod 1 a bod 2 tohto uznesenia.

                                                                                                                  T: