BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Kolek Ignác

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016 - ako druhý po obedňajšej prestávke

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy.
2. Stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016.
B. konštatuje
že návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy nezodpovedá platnej legislatíve najmä zákonu č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách napr. § 16 a platným zásadám zodpovedného nakladania s majetkom obce - napr. Rámcová zmluva, s Dopravným podnikom Bratislava a.s., o výkone služieb vo verejnom záujme.
C. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
prepracovať návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za r. 2016 a predložiť ho na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy.
T: 28.09.2017