BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/41, parc. č. 1497/125 a parc. č. 1497/210 v lokalite Cintorína Rača na Detvianskej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zverenie pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m², vytvoreného GP č. 21/2017 zo dňa 04. 05. 2017 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1497/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 036 m², k. ú. Rača, LV č. 400, a pozemkov parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo výmere 161 m² a parc. č. 1497/210 – ostatné plochy vo výmere 144 m², vytvorených GP č. 21/2017 zo dňa 04. 05. 2017 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo výmere 305 m², k. ú. Rača, LV č. 1248, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie č. 3, Bratislava, IČO 17330190, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, a to vytvorenia nových možností pre pochovávanie v Bratislave - hrobové a urnové miesta a poskytnutia komplexnej ponuky cintorínskych a pohrebných služieb obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača:
 
s podmienkami:
 
  1.  Mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa zaväzuje bezprostredne po zverení záujmových pozemkov tieto začať užívať na poskytnutie všeobecne prospešných služieb – vytvorenie nových hrobových a urnových miest a na poskytovanie komplexných cintorínskych a pohrebných služieb, najneskôr odo dňa 14. 12. 2017.
  2.  Mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa zaväzuje záujmové pozemky užívať na uvedený účel počas najmenej piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb, najneskôr odo dňa 14. 12. 2017.
  3.  Mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa zaväzuje na predmete zverenia vybudovať aj hrobové miesta pre významné osobnosti kultúrneho, spoločenského, ale i vedeckého, hospodárskeho a náboženského života Bratislavy.
  4.  V prípade, ak mestská príspevková organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prestane predmetné pozemky užívať na uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava.
  5.  Nedôjde k predaju, ani k prenájmu pozemkov zo strany mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.