BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy –
parkovacia politika

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika.