BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/1, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9737/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 835 m², zapísanom na LV č. 1 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, v rozsahu definovanom GP č. 270/2016, úradne overeným dňa 24. 11. 2016, spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzkovanie, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektrickej stanice – kioskovej trafostanice TS 1892 s okapovým chodníkom a manipulačnou plochou a povinnosť strpieť ochranné pásmo elektrickej stanice podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, za cenu 1 447,00 Eur, ktorá je stanovená na základe znaleckého posudku č. 37/2017 vypracovaného znalkyňou Ing. Monikou Nitkovou,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.