BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Kuruc Martin

Návrh na udelenie predbežného súhlasu so zverením pozemkov, resp. nájom pozemkov za 1,00 Eur/rok pod základnou školou Železničná 14 v Bratislave a školským dvorom vo vlastníctve hlavného mesta, k. ú. Vrakuňa, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
udelenie predbežného súhlasu so zverením, resp. nájom za 1,00 Eur/rok pozemkov parc. registra „C“ č. 631/91 a parc. č. 631/92, nezaložený list vlastníctva, v rozsahu pozemkov evidovaných ako parc. registra „E“ zapísané na liste vlastníctva č. 270 vo vlastníctve hlavného mesta objektom základnej školy Železničná 14, súpis. č. 8432 v Bratislave, stavba evidovaná na liste vlastníctva č. 2764 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po majetkovoprávnom usporiadaní predmetných pozemkov.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k tomu, aby došlo k usporiadaniu majetkových vzťahov a k príprave podkladov na zverenie, resp. nájom za 1,00 Eur/rok pozemkov pod školskými objektmi a dvornými areálmi v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. predložiť materiál na schválenie mestskému zastupiteľstvu v termíne najneskôr 07. 12. 2017.