BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie nájmu 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre občianske združenia SPK Bratislava a Slávia vodné pólo menežment ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bazénov a posilňovne na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava, za účelom športovej prípravy detí, mládeže a seniorov v rozsahu podľa objednávok za ceny:
1. cena nájmu 50 m bazéna na športovú prípravu na hodinu
    1.1 v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 h – 128,00 Eur
    1.2. v ostatnom čase – 149,60 Eur
    1.3. neskoré zrušenie objednávky najneskôr 7 dní pred objednaným termínom 30 % z ceny nájmu

2. cena nájmu 25 m bazéna na športovú prípravu na hodinu
    2.1. v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 h – 57,60 Eur
    2.2. v ostatnom čase – 62,40 Eur
    2.3. neskoré zrušenie objednávky najneskôr 7 dní pred objednaným termínom 30 % z ceny nájmu

3. cena nájmu posilňovne na hodinu
3.1 prenájom posilňovne na hodinu – 15,00 Eur
3.2 neskoré zrušenie objednávky najneskôr 7 dní pred objednaným termínom 30 % z ceny nájmu
 
pre nájomcov:
1. SPK Bratislava, Kapicova 15, 851 04 Bratislava, IČO 31816584, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-20106
doba nájmu: 01. 09. 2017 – doba neurčitá, okrem mesiacov júl a august
predmet nájmu: 25 m bazén v rozsahu 34 hodín mesačne, posilňovňa v rozsahu 8 hodín mesačne
predpokladaná cena nájmu – 2 184,00 Eur mesačne

2. Slávia Vodné pólo menežment, Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO 31754325, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-11426
doba nájmu: 15. 09. 2017 – doba neurčitá, okrem mesiacov júl a august
predmet nájmu: 50 m bazén v rozsahu 30 hodín mesačne, posilňovňa v rozsahu 6 hodín mesačne
predpokladaná cena nájmu – 4 578,00 Eur mesačne
Predpokladané nájomné za prenájom bazénov a posilňovne sa môže zmeniť na základe rozsahu objednaných hodín a skutočne prenajatých hodín jednotlivým nájomcom, ktoré závisia od objednávok nájomcu a kapacitných možnosti prenajímateľa,
 
s podmienkami:
 
  1.  Nájomná zmluva bude každým nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude niektorým z nájomcov v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.
  2. . Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči mestskej príspevkovej organizácii STARZ z predchádzajúceho zmluvného vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.
  3.  Mestská príspevková organizácia STARZ je oprávnená meniť ceny za nájom Plavárne Pasienky na základe zmeny cenových predpisov, zvýšenia prevádzkových nákladov, najmä spotreby energetických médií jednostranným aktom zo strany mestskej príspevkovej organizácie STARZ.