BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1165, na pozemku parc. č. 4714, na Záporožskej 5, v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PAMAX.real, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 201 a 207 vo výmere 38,342 m², v stavbe, súpis. č. 1165, na pozemku parc. č. 4714, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, na Záporožskej 5, pre spoločnosť PAMAX.real, s. r. o., so sídlom Estónska 24 v Bratislave, IČO 45696225, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 4 010,96 Eur ročne,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na nájom nebytového priestoru uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ má predmetný nebytový priestor prenajatý a oznámil ukončenie živnosti. V spoločnosti PAMAX.real, s. r. o., je žiadateľ konateľom. Z tohto dôvodu bude ukončená pôvodná zmluva a bude uzatvorená nová nájomná zmluva.