BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín.