BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti MEDIAL ŠENK, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Petržalka,
- parc. č. 210/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 139 m²,
- parc. č. 210/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m²,
- parc. č. 210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 88 m²,
- parc. č. 210/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 205 m²,
- parc. č. 210/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m²,
- parc. č. 210/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m²,
- parc. č. 210/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m²,
- parc. č. 210/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m²,
- parc. č. 210/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m²,
- parc. č. 210/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m²,
- parc. č. 210/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 63 m²,
- parc. č. 210/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m²,
- parc. č. 210/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m²,
- parc. č. 211 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m²,
zapísaných na LV č. 1748, spoločnosti MEDIAL ŠENK, spol. s r.o., so sídlom Haanova 12/A, Bratislava, IČO 31371418, za kúpnu cenu celkom 90 123,87 Eur.
 
Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 8/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Fajnorom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 102,53 Eur/m², čo pri výmere pozemkov spolu 879 m² predstavuje sumu celkom 90 123,87 Eur,
 
s podmienkami:
 
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.