BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/7, a na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m², odčleneného podľa GP č. 550/16, úradne overeného dňa 19. 12. 2016, z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 340 m², zapísaného na LV č. 797 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za kúpnu cenu, ktorá je stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2017 vypracovaného znalkyňou Ing. Ivetou Engelmanovou, ktorá vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 152,25 Eur/m², čo pri výmere 206 m² predstavuje sumu celkom 31 363,50 Eur,
 
s podmienkami:
 
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci je stavebníkom stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“, ktorá sa realizuje na ulici Slovnaftská v Bratislave, k. ú. Nivy, oblasť Nové Pálenisko. Výstavba je rozdelená do viacerých etáp. Kupujúci potrebuje pre vydanie stavebného povolenia na III. etapu stavby na stavebný objekt SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenie cestovného ruchu a na inžiniersky objekt – SO 10 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy zriadiť vzťah k pozemku, a to pre časť plánovaných parkovacích státí k stavebnému objektu SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na pozemku parc. č. 22198/7, odčlenenému podľa GP č. 550/16.
 
2. Zriadenie vecného bremena práva stavby komunikácie na pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 113 m², odčleneného podľa GP č. 550/16, úradne overeného dňa 19. 12. 2016, z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 2198/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 340 m², zapísaného na LV č. 797 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, v prospech spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za cenu, ktorá je  stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2017 vypracovaného znalkyňou Ing. Ivetou Engelmanovou, ktorá predstavuje sumu celkom 4 683,63 Eur,

s podmienkami:
  1.  Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Oprávnený z vecného bremena uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.