BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Mrva

Informácia o stave verejného obstarávania na Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave referenčné číslo : MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. žiada1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1.1 o zrušenie verejného obstarávania Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017 z dôvodu, že vo viacerých bodoch je dôvodná pochybnosť zo zjavného zákona o verejnom obstarávaní.

Termín: ihneď

1.2 otvoriť širokú diskusiu s odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom vypísať súťaž na „Masterplan/Generel verejného osvetlenia“, ktorého účelom bude popísať štandardy verejného osvetlenia týkajúce sa nielen technických parametrov, ale aj požiadaviek na design zohľadňujúci okolitú architektúru a ďalšie špecifiká okolia. Tento dokument bude potom záväzný pri realizácii nových projektov verejného osvetlenia v hlavnom meste SR Bratislave, ako aj pri obnove pôvodnej infraštruktúry.

2. mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
vykonať kontrolu tohto verejného obstarávania "Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave Referenčné číslo: MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017".
 
Termín: ihneď