BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovaní starostlivosti o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre Repuls

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. zrušuje
1. uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 797/2017 zo dňa 27. 04. 2017.
2. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2013 o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v krízovom  stredisku.
B. schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie Slovenskej republiky Bratislavy č. ……… o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v Krízovom centre Repuls, s účinnosťou od 01. 08. 2017.