BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014, týkajúce sa mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o  plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014.
B. zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 395/2016 časť B zo dňa 04. 02. 2016.