BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1669/19, do výlučného vlastníctva spoločnosti stengl a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 1669/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 404 m², ktorý vznikol podľa GP č. 10/2016 vypracovaného Ing. Rudolf Baťa – ATTA, Ľubľanská 6, Bratislava, IČO 36978621, z časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1669/1 – ostatné plochy vo výmere 415 m², parc. č. 1669/7 – ostatné plochy vo výmere 596 m², parc. č. 1669/8 – ostatné plochy vo výmere 275 m², parc. č. 1669/9 – ostatné plochy vo výmere 54 m², parc. č. 21478 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m², zapísaných na LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva spoločnosti stengl a.s., so sídlom Sumbalova 1/A, Bratislava, IČO 35873426, za kúpnu cenu 632 368,87 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 28/2016 zo dňa 22. 08. 2016 vypracovaného Ing. Jozefom Fajnorom, Uhrova 22, Bratislava, a vychádza z jednotkovej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. 1669/19 v k. ú. Staré Mesto v sume 444,94 Eur/m², čo pri výmere 1 404 m² predstavuje prvú časť kúpnej ceny v sume 624 695,76 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie časti novovytvoreného pozemku parc. č 1669/19 v celkovej výmere 350 m² v k. ú. Staré Mesto, a to od dátumu povolenia vkladu kúpnej zmluvy podľa V-3245/16 zo dňa 15. 02. 2016 v prospech spoločnosti stengl a.s., do dátumu schválenia predaja pozemku Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy konaným dňa 29. 06. 2017, t. z. 501 dní, v sume 7 673,11 Eur a vychádza zo sadzby 16,00 Eur/m²/rok stanovenej podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predajom pozemku sa zabezpečí  majetkovoprávne usporiadanie prístupu k stavbe administratívnej budovy, a vzhľadom na skutočnosť, že o pozemok v okolí stavby sa v súčasnosti nikto riadne nestará, je značne zanedbaný, dlhodobo sa na ňom sústreďujú bezdomovci a iní neprispôsobiví občania, čím sa znižuje kvalita života obyvateľom susedných bytových domov, v súvislosti s rekonštrukciou budovy a kúpou pozemku, ktorý je pre hlavné mesto SR Bratislavu inak nevyužiteľný, sa zabezpečí zrekultivovanie a skultúrnenie tejto lokality.