BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21758/2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 8590/86, vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Staré Mesto:
-      novovytvorenú parc. č. 21758/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², k. ú. Staré Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 5/2016 zo dňa 04. 05. 2016 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 21758, k. ú. Staré Mesto, ktorý nemá založený list vlastníctva a tvorí časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 8636, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

za

-      novovytvorenú parc. č. 8590/86 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², k. ú. Staré Mesto, ktorá vznikla podľa GP č. 5/2016 zo dňa 04. 05. 2016 z časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 8590/80, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 2655, vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom Rajská 2, Bratislava, IČO 35882981, bez vzájomného finančného vyrovnania,

s podmienkou:
 
Zámenná zmluva bude spoločnosťou SK Centre a.s., podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude spoločnosťou SK Centre a.s., v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí  platnosť.
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemku parc. č. 8590/86 v k. ú. Staré Mesto, situovaného pod stavbou komunikácie III. triedy, Špitálska ulica, Bratislava, tvoriaceho chodník pre cyklistov a k usporiadaniu vzťahov k pozemku parc. č. 21758/2 v k. ú. Staré Mesto, situovaného na ulici Rajská, na ktorom je vybudovaný vstup s rampou na parkovisko vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., čiže nastane vysporiadanie vzťahu k pozemku pod cudzou stavbou. Zámenou sa docieli zosúladenie vlastníckych a užívacích práv k daným pozemkom tak, aby právny vzťah k pozemkom bol totožný s vlastníkom stavby (komunikácia, parkovisko) a aby bola možná realizácia investičného zámeru rekonštrukcia „Kamenného námestia“ pri zachovaní verejného statusu pozemku parc. č. 21758/2, k. ú. Staré Mesto.