BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Kolek Ignác

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 - ako tretí pod po obedňajšej prestávke

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. v bode 2.b zníženie uvažovaných rozpočtovaných súm na 15 % vo všetkých prípadoch, ak nie sú pripravené realizačné projekty s rozpočtom nákladov.
2. zníženie pol. 7.4.1.01. splácanie úveru: -100 000,00 Eur.
3. zvýšenie Bežných výdavkov v programe 2 na vybudovanie bezbariérových podchodov: +100 000,00 Eur.