BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Majerníkova 34/A, Hlaváčikova 35, Veternicova – garáže, Pečnianska 6, vlastníkom garáží

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
prevod spoluvlastnícko podielu na pozemku patriaceho ku gárážam v bytových domoch a v hromadných garážach na ulici Majerníkova 34/A, Hlaváčikova 35, Veternicová – garáže, Pečnianska 6,  uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.