BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom a budúce zriadenie vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,
časť pozemku registra „C“ parc. č. 21293/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 982 m²,
časť pozemku registra „E“ parc. č. 21844/2 – ostatné plochy vo výmere 708 m²,
časť pozemku registra „C“ parc. č. 21290/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m²,
časť pozemku registra „C“ parc. č. 21293/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 78 m²,
spolu vo výmere 1 961 m², spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom na Karadžičovej 12 v Bratislave, IČO 44675712, za účelom vybudovania vjazdov a výjazdov, komunikácií a spevnených plôch, v súvislosti s prípravou Polyfunkčnej stavby Twin City – objekt A1, na dobu neurčitú,
 
za nájomné:
1. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 58 830,00 Eur,
2. 16,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu na dobu neurčitú, čo predstavuje ročne sumu 31 376,00  Eur,
 
s odplatou za zriadenie vecného bremena:
predbežná odplata:
1.  50 % z 91,34 Eur/m² za časť pozemku registra „E“ parc. č. 21844/2 vo výmere 708 m², spolu 32 334,36 Eur,
2. 10 % zo 164,13 Eur/m² za časti pozemkov registra „C“ parc. č. 21293/18 a parc. č. 21290/4 vo výmere 1 253 m², spolu 20 565,49 Eur,
celkom za sumu 52 899,85 Eur,
konečná odplata – bude stanovená na základe znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že pre vydanie stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu potrebuje žiadateľ preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.