BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, do výlučného vlastníctva spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, a to parc. č. 22225/24 - ostatné plochy vo výmere 112 m² a  novovytvoreného pozemku  parc. č. 22225/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 400 m², oddeleného podľa GP č. 567/14 od pozemku registra „C“ parc. č. 22225/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 692 m²,  LV č. 1040, do výlučného vlastníctva spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s., so sídlom v Bratislave, Kominárska 2, 4, IČO 36688223, v sume 170,89 Eur/m², celkovú výmeru 1 512 m² za  kúpnu cenu  258 385,68 Eur,
 
s podmienkami:
 
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre potreby rozvoja projektu „PHAROS Bratislava, Letisko – západ“. Pozemky sa nachádzajú v centrálnej časti projektu,  pozemok parc. č. 22225/24 je zahrnutý v zábere pozemkov, ku ktorým mestská časť Bratislava-Ružinov vydala dňa 01. 08. 2012 pod číslom SÚ/CS 5762/2012/12/Zar Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pre stavbu „PHAROS Bratislava, Letisko-západ, dopravná a technická infraštruktúra, primárna komunikácia časť D“. Na pozemku žiadateľ vybuduje zástavku MHD a následne bude tento pozemok aj spolu so zástavkou MHD ako súčasť komunikácie prevedený bezodplatne do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. Novovytvorený pozemok parc. č. 22225/11 je situovaný ako rozhranie medzi jednotlivými pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov a  vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa.

Iné formy predaja  pozemkov uvedené v § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov poukazujúc na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a predávaných pozemkov, kedy predajom predmetných pozemkov dôjde k sceleniu pozemkov a vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľa,  by nebolo vhodné aplikovať pre tento prípad.