BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy a k. ú. Ružinov, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Nivy a k. ú. Ružinov, za účelom vybudovania a užívania nových kontajnerových stanovíšť, dobudovania, rekonštrukcie a užívania jestvujúcich kontajnerových stanovíšť, na dobu neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok:
 
k. ú. Nivy
1. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 11233/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m² pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Jégeho 7, v zastúpení ETP Management budov, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 30 v Bratislave, IČO 35970707,
 
2. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 10032/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m² pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Miletičova 46, v zastúpení Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Miletičova 46, so sídlom Miletičova 578/46 v Bratislave, IČO 30793742,
 
k. ú. Ružinov
3. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 15638/25 – ostatné plochy vo výmere 16 m² pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Solivarská 11, 13, 15, 17 a 19, v zastúpení Spoločenstva vlastníkov  bytov – Solivarská 11-19, so sídlom Solivarská 19 v Bratislave, IČO  36075515,
 
4. časť pozemku registra „C“ KN parc. č.1188/5 – ostatné plochy vo výmere 22 m² pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Jašíkova 18, v zastúpení spoločnosti Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., so sídlom Tomášikova 10/A v Bratislave, IČO 35895403,
 
s podmienkou:
 
Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa bodu 1 – 4 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.
 
Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifiká, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol účelný.