BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 450 m² spoločnosti Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom Rudolfa Mocka 1A v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, IČO 50720490, za účelom umiestnenia a prevádzkovania dočasného občerstvovacieho zariadenia, tvoreného z prerobených lodných kontajnerov, ako galérie spojenej s kaviarňou a terasou na križovatke ulíc Bosákova-Jantárova v Bratislave, na dobu určitú 10 rokov s opciou na ďalších 5 rokov, za nájomné:
 
1. 17,00 Eur/m²/rok – za plochu 200 m² pod občerstvovacím zariadením,
2. 36,50 Eur/m²/rok – za plochu 250 m² pod terasou,
čo predstavuje pri celkovej výmere 450 m² ročne sumu 12 525,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., Rudolfa Mocka 1A, mestská časť Bratislava-Karlova Ves, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že umiestnením a prevádzkovaním dočasného občerstvovacieho zariadenia na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy pri križovatke ulíc Bosákova-Jantárova dôjde k podpore a vytvoreniu prezentovaného projektu „Galérie mladých“ na podporu tvorby mladých umelcov v spolupráci s Kontajnerom Petržalka, Galériou mesta Bratislavy a Vysokou školou výtvarných umení. Súčasne v spolupráci s občianskym združením VAGUS bude zariadenie napojené na jeho integračné programy a dôjde k umožneniu zamestnávania ľudí bez domova v štýle kaviarne DOBRE&DOBRE. Zastávka MHD Bosákova má dôležitú úlohu pri integrácii dopravných systémov, peších ťahov a cyklistických trás v území a podporenie tohto dopravného uzla mestskou funkciou, ktorá s pridanou hodnotou zatraktívni tento priestor, dôjde ku skvalitneniu života občanov estskej časti Bratislava-Petržalka a jej návštevníkov v tejto lokalite. Žiadateľ môže uskutočniť prezentovaný zámer na základe nájomnej zmluvy, ktorou preukáže svoj vzťah k pozemku v konaní pred stavebným úradom (podľa § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.