BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1. k spoluvlastníckemu podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 101 – záhrady vo výmere 44 m², LV č. 5190, vo vlastníctve Gustáva Kyselicu, Bratislava, za kúpnu cenu 183,34 Eur,
 
2. k spoluvlastníckemu podielu 1/4 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 101 – záhrady vo výmere 44 m², LV č. 5190, vo vlastníctve Vandy Kyselicovej, Bratislava, za kúpnu cenu 1 100,00 Eur,
 
3. k spoluvlastníckemu podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 101 – záhrady vo výmere 44 m², LV č. 5190, vo vlastníctve Vandy Kyselicovej, Bratislava, za kúpnu cenu  183,34 Eur,
 
4. k spoluvlastníckemu podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 101 – záhrady vo výmere 44 m², LV č. 5190, vo vlastníctve Vandy Kyselicovej, Bratislava, za kúpnu cenu  183,34 Eur,
 
5. k spoluvlastníckemu podielu 1/24 na pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 101 – záhrady vo výmere 44 m², LV č. 5190, vo vlastníctve Viery Kristíny Kyselicovej, Bratislava, za kúpnu cenu  183,34 Eur.