BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3110, Adriánovi Rentkovi, Rastislavovi Pavlíkovi a manželke Ivane Pavlíkovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3110 – ostatné plochy vo výmere 25 m², Adriánovi Rentkovi, v Bratislave, Rastislavovi Pavlíkovi a manželke Ivane Pavlíkovej, v Bratislave, za účelom užívania pozemku pod celoročnou terasou a zároveň ako obslužného a vstupného priestoru k stavbe reštauračného zariadenia na ulici na dobu neurčitú, za nájomné 18,25 Eur/ m²/rok, čo pri výmere 25 m² predstavuje ročne sumu 456,25 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude spoločnými nájomcami podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude spoločnými nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 3110, k. ú. Dúbravka, pre Adriána Rentku a Rastislava Pavlíka s manželkou Ivanou Pavlíkovou, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že na požadovanom pozemku je v súčasnosti umiestnená celoročná terasa k stavbe reštauračného zariadenia na ulici , ktoré je vo vlastníctve Adriána Rentku, Rastislava Pavlíka a Ivany Pavlíkovej, umiestnené na susednom pozemku registra „C“ parc. č. 3111, k. ú. Dúbravka, taktiež v ich vlastníctve.