BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a podzemnej stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na parc. č. 691/8, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zverenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 691/3 – ostatné plochy vo výmere 796 m² a parc. č. 691/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 214 m², LV č. 1656, a podzemnej stavby, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, Bratislava, IČO 00698393, za účelom výkonu komplexnej správy parčíka zrealizovaného na základe projektu stavby „Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti“,

s podmienkami:
  1.  Nedôjde k predaju ani k prenájmu nehnuteľností zo strany mestskej príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy v prospech tretích osôb.
  2.  Mestská príspevková organizácie Generálny investor Bratislavy sa zaväzuje, že v prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného zhodnotenia nehnuteľností, bude tieto realizovať z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia správy k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných nehnuteľností hlavného mesta SR Bratislavy nárokovať úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce.
  3.  V prípade, ak mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy prestane nehnuteľnosti užívať na uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.