BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „E“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2 – záhrady vo výmere 408 m², zapísaného na LV č. 8925, do výlučného vlastníctva spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom na Račianskej 153/A v Bratislave, IČO 35718625, za kúpnu cenu 565,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom  230 520,00 Eur,
 
s podmienkami:
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 9878 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja – má záujem o pripojenie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve. Kupujúci je zároveň v súlade s právoplatným stavebným povolením stavebníkom objektu SO-202 budovaného na požadovanom pozemku, ktorý je súčasťou polyfunkčného súboru NEW STEIN.