BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/24, spoločnosti JM – Cresco, s.r.o., so sídlom v Bratislave a spoločnosti JM – B1, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/24 – zastavané plochy a nádvorie  vo výmere 463 m², ktorý vznikol podľa GP č. 30/2015 zo dňa 07. 02. 2017 z pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2150/4, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 (vedeného ako majetkovoprávne neusporiadaný), ktorý vznikol z časti pozemku pred ZMVM parc. č. 6001/13, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti JM – Cresco, s.r.o., Poštová 3, Bratislava, IČO 47254653, v podiele ½, a spoločnosti JM – B1, s.r.o., Štúrova 11, Bratislava, IČO 47254629, v podiele ½, za kúpnu cenu 74 408,73 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 6/2017 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavou Juritkovou a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 136,71 Eur/m², čo pri výmere spolu 463 m² predstavuje sumu celkom 63 296,73 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny celkom 11 112,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/24, vo výmere 463 m², za dva roky spätne a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 4751 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov a tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného zámeru „Južné mesto – zóna B1 – Bratislava, Petržalka“, budovaného kupujúcimi na základe právoplatného územného rozhodnutia č. UKSP 4639-TX1/2009-Pr-33 zo dňa 21. 08. 2009 a právoplatného stavebného povolenia č. 3684/2015/10-UKSP/Vč-63, zo dňa 05. 08. 2015, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.