BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie nájmu ľadovej plochy a šatní na zimných štadiónoch v správe mestskej príspevkovej organizácie STARZ pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava, Jumping Joe a HOBA Bratislava so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájom ľadových plôch, telocvične a šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a na Zimnom štadióne Harmincova v správe mestskej príspevkovej organizácie STARZ za účelom športovej prípravy, organizovania športových hokejových stretnutí, kurzov korčuľovania pre deti a mládež, v rozsahu podľa objednávok pre nasledovných nájomcov:
1.    Zimný štadión Ondreja Nepelu
Občianske združenia v hokeji, krasokorčuľovaní:
1.1. nájom ľadovej plochy v pondelok – piatok v čase od 6.00 do 14.00 h – 86,30 Eur/h
1.2. nájom ľadovej plochy v ostatnom čase – 115,00 Eur/h
1.3. hala I. – športové podujatia v hokeji (juniorská, dorastenecká, žiacka liga, turnaje, campy), krasokorčuliarske podujatia – 143,80 Eur/h
1.4. hala II. – športové podujatia v hokeji (juniorská, dorastenecká, žiacka liga, turnaje, campy) krasokorčuliarske podujatia – 132,80 Eur/h
1.5. nájom telocvične – 12,00 Eur/h
1.6. nájom šatní s príslušenstvom – 2,00 Eur mes./m²

2.    Zimný štadión Harmincova
Občianske združenia v hokeji, krasokorčuľovaní
2.1. nájom ľadovej plochy v pondelok – piatok v čase od 6.00 do 17.00 h – 68,20 Eur/h
2.2. nájom ľadovej plochy sobota – nedeľa od 6.00 do 10.00 h – 99,00 Eur/h
2.3. nájom ľadovej plochy v ostatnom čase – 99,00 Eur/h
 
ŠPECIFIKÁCIA NÁJOMCOV, DOBY NÁJMU, CENY NÁJMU:
1.  HC SLOVAN Bratislava – mládež, Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO 30846773, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-218 76-1
doba nájmu: 01. 08. 2017 – 30. 04. 2018
predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 222 hodín mesačne,
predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu – 25 200,00 Eur mesačne

2. Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava, o. z., Ružinovská 4, 821 01 Bratislava, IČO 30774454, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-4669-7
doba nájmu: 01. 08. 2017 – 30. 04. 2018
predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 66 hodín mesačne, telocvičňa v rozsahu 15 hodín mesačne a šatňové priestory vo výmere 69,12 m² v hale II.
predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu a telocvičňu – 7 100,00 Eur mesačne, za šatňové priestory – 138,24 Eur mesačne

3. Jumping Joe, J. C. Hronského 18, 831 02 Bratislava, IČO 42254744, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-380 18
doba nájmu: 01. 08. 2017 – 30. 04. 2018
predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 71 hodín mesačne a telocvičňa v rozsahu 21 hodín mesačne a šatňové priestory vo výmere 125,09 m² v hale I.
predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu a telocvičňu – 7 500,00 Eur mesačne, za šatňové priestory – 250,18 Eur mesačne

4.  HOBA Bratislava, Harmincova 2, 841 01 Bratislava, IČO 50093592, občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-476 65
doba nájmu: 10. 08. 2017 – 31. 05. 2022
predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 160 hodín mesačne
predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu – 8 600,00 Eur mesačne
Predpokladaná cena nájmu bez DPH mesačne je prepočítaná na 28 kalendárnych dní a môže sa meniť podľa skutočného počtu prenajatých hodín, ktoré závisia od požiadavky nájomcu a možnosti prenajímateľa,
 
s podmienkami:
  1.  Nájomná zmluva bude každým nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude niektorým z nájomcov v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.
  2.  Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči mestskej príspevkovej organizácii STARZ z predchádzajúceho zmluvného vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.
  3.  Mestská príspevková organizácia STARZ je oprávnená meniť ceny za nájom Zimného štadióna O. Nepelu a Zimného štadióna Harmincova na základe zmeny cenových predpisov, zvýšenia prevádzkových nákladov, najmä spotreby energetických médií jednostranným aktom zo strany mestskej príspevkovej organizácie STARZ.