BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m², Ingrid Farkašovej, v Bratislave, za účelom užívania pozemku pod drevenou prístavbou terasy k jej bytu , ktorá slúži nielen ako prístup do bytu, ale aj na relaxáciu, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 4 m² predstavuje ročne sumu 24,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 329, k. ú. Karlova Ves, pre Ingrid Farkašovú predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov z dôvodu, že na požadovanom pozemku je v súčasnosti umiestnená drevená prístavba terasy k bytu vo vlastníctve Ingrid Farkašovej, Žiadateľka využíva prístavbu terasy so schodiskom na relaxáciu, a zároveň ako prístup do okolitej zelene na dvore bytového domu, čo jej pri zdravotnom postihnutí umožňuje pobyt uprostred zelene.