BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 - ako tretí pod po obedňajšej prestávke

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby každú žiadosť súkromného investora o posúdenie investície na pridelenie štatútu významnej investície predložin na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy vzhľadom na finančný dopad na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy.
                                                                                                                                           T: bezodkladne


schvaľuje
v kapitole 8.1 mení pôvodný návrh 1 000 000,00 Eur na rekonštrukciu budovy Magistrátu hlavného mesta SR nasledovne:
1. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 8.1 starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu - ekonštrukcia budovy Novej radnice o 200 000,00 Eur
2. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.2. Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry, na zabezpečenie bezpariérových úprav v zmysle projektu Bratislava bez bariér o 200 000,00 Eur
3. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.1 Výstavba a oprava cestnem a pešej infraštruktúry
3.1  rekonštrukcia pochôdzkových terás a lávky medzi ul. Karloveskou, Adámiho a Jurigovým námestím o 100 000,00 Eur,
3.2 vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré Grunty o 50 000,00 Eur,
3.3 60 190,00 Eur príspevok mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica križovatky Bratislavská - Čsl. tankistov,
3.4 200 000,00 Eur na revitalizáciu zelene a chodníkov v Medickej záhrade,
3.5 100 000,00 Eur na detské ihrisko pri ubytovni Fortuna v Dúbravke,
3.6  70 000,00 Eur na projektovú dokumentáciu cyklotrás v Ružinove podľa cyklokoalície,
3.7 19 810,00 Eur rekonštrukcia chodníka na Osloboditeľskej ulici v mestskej časti Bratislava-Vajnory.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
zapracovať schválené zmeny do časti A tohto uznesenia.


žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislava
1. doplatiť mestskej časti Bratislava-Ružinov sumu 1 106 039,35 Eur za predané zverené pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., v roku 2016 na základe kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-5964/2015//Nivy/1818/SimJa číslo hlavného mesta SR Bratislavy 048800801600 z príjmu od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Zapracovať schválené zmeny do časti A tohto uznesenia.

T: 31. 07. 2017

2. vyčleniť z prebytku hospodárenia roka 2016 sumu 1 000 000,00 Eur na rekonštrukciu cestnej svetelnej križovatky Podunajská-Vrakunská-Komárovská.
Zapracovať schválené zmeny do časti A tohto uznesenia.


žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
o zvýšenie využitia rezervného fondu podľa tabuľky:

 
Návrh: Suma v Eur:
vodovodná prípojka, závlaha 15 000,00
detské prvky 6 000,00
kruhová lavička okolo pamätného platana 3 900,00
doplnenie 3 lavičiek 6 000,00
doplniť rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ulici 30 000,00
opravy a rekonštrukcia Nám. SNP projekt zeleň, úpravy verejných priestranstiev 200 000,00
doplniť rekonštrukciu chodníka ul. Čierny chodník a Dorasteneckej ulice 30 000,00
cyklotrasy Karadžičova - Miletičova / Záhradnícka / 650 m 2 900,00
cyklotrasy Miletičova-Bajkalská / Záhradnícka / 850 m 3 400,00
cyklotrasy Bajkalská - Tomášiková  / Ružinovská / 1 380 m 5 600,00
cyklotrasy Tomášikova-konečná električiek / Ružinovská / 1 200 m 5 000,00
cyklotrasy Dvojkrížna / Ružinovská / 1 400 m 5 600,00
cyklotrasy Kazaňská / Ružinovská / 1 000 m 4 000,00
cyklotrasy &Košická-Miletičova /Prievozská / 770 m 3 200,00
cyklotrasy Miletičová-Bajkalská /Prievozská / 650 m 2 900,00
cyklotrasy Bajkalská-Mierová /Prievozská / 500 m 2 200,00
cyklotrasy Mierová-Tomášiková /Gagarinova / 850  m 3 400,00
cyklotrasy Tomášiková-Mlynské Luhy /Gagarinova / 700 m 3 100,00
cyklotrasy Mlynské Nivy-Záhradnícka / Karadžičova / 850 m 3 400,00
cyklotrasy Záhradnícka-Krížna / Karadžičova / 220 m 1 500,00
cyklotrasy Prístavná-Mlynské Nivy / Košická / 400 m 2 000,00
cyklotrasy Dulovo nám.-Miletičova / Košická / 400 m 2 000,00
cyklotrasy Košická-Trnavská / Miletičova /  770m 3 200,00
cyklotrasy Trenčianska-Trnavská cesta / Bajkalská / 650 m 2 900,00
cyklotrasy Trnavská-Ružinovská / Tomášikova / 1 350 m 5 600,00
cyklotrasy Ružinovská-Gagarinova / Tomášikova / 530 m 2 300,00
centrálna (zelená) os Petržalky 40 000,00
zelená protihluková stena a napojenie cyklochodníka / Panónska-Švabinského 47 000,00
projekt a realizácia nebezpečného priechodu na Pionierskej ul. 12 000,00
bezbariérové priechody na chodníkoch /Osuského ul. 30 000,00
projekt a realizácia 4 zapustených kontajnerov / Šefčenkova ul. 27 000,00
garantovaný program Ars Bratislavensis / navýšenie rozpočtu 30 000,00
projekt a realizácia - zazelenanie petržalských terás 47 000,00
zariadenie na ohlasovanie občianskych podnetov 7 000,00
oprava pochôdznych terás a lávky medzi Karloveskou, Adámiho a Jurigovym námestím 200 000,00
vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré grunty 250 000,00
Cyklochodník od River park po Most SNP 90 000,00
rekonštrukcia Ondrejského cintorína 100 000,00
 

a tieto zmeny zapracovať do časti A tohto uznesenia.


schvaľuje
v časti 2.b týkajúcej sa zvýšenia Kapitálových výdavkov programe 8 sa slová „na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke“ nahrádzajú slovami“ „na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke vrátane dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdzkových terás“.


žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
vyčleniť na bezbariérové úpravy chodníkov 100 00,00 Eur podľa projektu Bratislava bez beriér prerokovaný v komisii dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 17. 10. 2016.


schvaľuje
vyčleniť z prebytku hospodárenia roku 2016 sumu do kapitálových výdavkov 1 000 000,00 Eur na ďalšie rekonštrukcie električkových tratí. Zdroj finančná rezerva podľa požiadavky Dopravný podnik Bratislavy, akciová spoločnosť.