BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Chren Martin

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2017 z 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - ako prvý po obedňajšej prestávke o 14:00 hod

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. nevyhovuje
protestu prokurátora sp. zn.: Kd 141/17/1100-11, zo dňa 12. 05. 2017, proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 zo dňa 30. 03. 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby inicioval rokovania s vládou SR o prerokovaní a schválení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to tak, aby tento zákon umožnil mestám a obciam v rozsahu rozhodnutia ich zastupiteľstviev upresniť definíciu priestorov podľa § 38 ods. a) - d) uvedeného zákona v ktorých je umestnenie herne zakázané, vyčlenením niektorých typov priestorov podľa objektívnych kritérií (napr. hotely kategórie štyroch hviezdičiek a vyššie, priestory pre obchod a služby s rozlohou 10 000 m², a pod.).