BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2436/67, parc. č. 2436/68 a parc. č. 2436/69, spoločnosti USB a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2436/67 – záhrady vo výmere 1 738 m², parc. č. 2436/68 – záhrady vo výmere 391 m² a parc. č. 2436/69 – záhrady vo výmere 163 m², zapísaných na LV č. 847, do výlučného vlastníctva spoločnosti USB a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, IČO 36820245, za jednotkovú kúpnu cenu 124,28 Eur/m² stanovenú na základe znaleckého posudku č. 33/2017 vypracovaného spoločnosťou FINDEX, s.r.o., čo pri výmere spolu 2 292 m² predstavuje sumu celkom 284 849,76 Eur,
 
s podmienkami:
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 3962, LV č. 4967 a LV č. 2497 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja – má záujem o pripojenie a scelenie pozemkov v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmet prevodu sa nachádza v zábere výstavby polyfunkčného komplexu „Čerešne 2“ a jeho výstavbou dôjde k skvalitneniu okolitého prostredia po urbanistickej a architektonickej stránke.