BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/2, parc. č. 1035/3 a parc. č. 1035/4

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
 
1. Predaj pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 137 m²,  odčlenenej podľa GP č. 20/2016 od pozemku registra „E“ parc. č. 411 ako diel č. 1, LV č. 5920, a parc. č. 1035/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m², odčlenenej podľa GP č. 20/2016 od pozemku registra „E“ parc. č. 411 ako diel č. 3, LV č. 5920, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Zuzany Horváthovej a Ľuboša Horvátha, Bratislava, za kúpnu cenu 28 484,86 Eur.

2. Predaj pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m², odčlenenej podľa GP č. 20/2016 od pozemku registra „E“ parc. č. 411 ako diel č. 2, LV č. 5920, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Dariny Valentínovej, Bratislava, a Ing. Norberta Valentína, Hontianske Nemce, za kúpnu cenu 6 441,30 Eur,

s podmienkami:
  1.  Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
  2.  Kupujúci uhradia kúpne ceny naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemky bezprostredne susediace s nehnuteľnosťami vo vlastníctve manželov Demkaninovcov, pozemkami registra „C“ parc. č. 1003/10, parc. č. 1034/1, parc. č. 1034/2, parc. č. 1034/3, parc. č. 1035/1, a dvomi stavbami, súpis. č. 2443 – rodinný dom na parc. č. 1034/1 a súpis. č. 3216 – rodinný dom a garáž na parc. č. 1034/3. Manželia Demkaninovci majú záujem svoje nehnuteľnosti rozdeliť medzi svoje dve dcéry Zuzanu Horváthovú a Darinu Valentínovú, trvalo žijúce v rodinnom dome, súpis. č. 2443, a preto súhlasia s kúpou parc. č. 1035/2,3,4, do bezpodielového spoluvlastníctva ich dcér a ich manželov. Účelom danej kúpy je záujem kupujúcich o vybudovanie samostatných vchodov k uvedeným rodinným domom.
Podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, pozemky parc. č. 1035/2, parc. č. 1035/3 a parc. č. 1035/4, nie sú dotknuté žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. Z hľadiska ich polohy a výmery sú pre potreby hlavného mesta nevyužiteľné.