BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo dňa 21. 10. 2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „D1 Bratislava križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy:
 
parc. č. KN-C LV výmera v m² druh pozemku spoluvlast. podiel
4027/37 1167 668 ostatná plocha 1/1
4027/40 1167 72 ostatná plocha 1/1
4027/41 1167 173 ostatná plocha 1/1
4027/42 1167 1379 ostatná plocha 1/1
4027/43 1167 3123 ostatná plocha 1/1
4027/44 1167 1496 ostatná plocha 1/1
4027/45 1167 952 ostatná plocha 1/1
4027/48 1167 3858 ostatná plocha 1/1
4027/50 1167 12 ostatná plocha 1/1
4027/52 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/53 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/54 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/55 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/57 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/61 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/88 1167 8 ostatná plocha 1/1
4027/89 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/90 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/97 1167 81 ostatná plocha 1/1
4027/98 1167 42 ostatná plocha 1/1
4027/99 1167 25 ostatná plocha 1/1
4027/100 1167 9 ostatná plocha 1/1
4027/105 1167 32 ostatná plocha 1/1
4031/10 1167 241 ostatná plocha 1/1
4031/16 1167 154 ostatná plocha 1/1
15420/22 1167 2 ostatná plocha 1/1
15420/23 1167 237 ostatná plocha 1/1
15420/26 1167 1 ostatná plocha 1/1
15420/27 1167 13 ostatná plocha 1/1
15420/29 1167 8 ostatná plocha 1/1
15420/30 1167 6 ostatná plocha 1/1
15425/150 4890 31 ostatná plocha 1/4
15425/150 4890 31 ostatná plocha 1/4
15425/150 4890 31 ostatná plocha 1/4
15425/184 4890 275 ostatná plocha 1/4
15425/184 4890 275 ostatná plocha 1/4
15425/184 4890 275 ostatná plocha 1/4
15425/185 4890 2 ostatná plocha 1/4
15425/185 4890 2 ostatná plocha 1/4
15425/185 4890 2 ostatná plocha 1/4
4027/38 1167 1030 ostatná plocha 1/1
4027/39 1167 16 ostatná plocha 1/1
4027/49 1167 251 ostatná plocha 1/1
4027/51 1167 57 ostatná plocha 1/1
4027/56 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/58 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/59 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/60 1167 2 ostatná plocha 1/1
4027/96 1167 2146 ostatná plocha 1/1
4027/101 1167 2149 ostatná plocha 1/1
4027/102 1167 88 ostatná plocha 1/1
4027/103 1167 32 ostatná plocha 1/1
4027/104 1167 135 ostatná plocha 1/1
4027/106 1167 431 ostatná plocha 1/1
4027/107 1167 148 ostatná plocha 1/1
4027/108 1167 721 ostatná plocha 1/1
15382/10 1167 3 zastavaná plocha a nádvorie 1/1
           
 
 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35919001, a uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo dňa 21. 10. 2016,

s podmienkou:

Dodatok č. 1 bude kupujúcim podpísaný do 10 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý záber stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukciarealizovanej kupujúcim a zároveň sú zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 1167, 4890, podľa § 7a zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.