BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na personálne zmeny v nadácii „Nadácia Bratislava“

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. uplynutie funkčného obdobia členov správnej rady nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO: 30857554:
Doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc.,
Ing. Petre Nagyovej-Džerengovej,
Mgr. Svenovi Šovčíkovi,
Ing. Kataríne Augustinič,
Ing. Viere Kimerlingovej,
Ing. Petrovi Hanulíkovi.

2. uplynutie funkčného obdobia revízora nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 30857554:
Ing. Anne Voštinárovej.

B. schvaľuje
1. za zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 30857554:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
2. za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy vo funkcii revízora nadácie „Nadácia Bratislava“ so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 30857554:
..................................................
C. odporúčaposlancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby ako zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy v správnej rade Nadácie Bratislava:
1. Odvolali na svojom zasadnutí správcu nadácie Ing. PhDr. Ľubomíra Andrassyho.
2. Zvolili na svojom zasadnutí správcu nadácie ..............................................

                                                                                                                T: bezodkladne po zvolení do funkcie
D. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy,
aby odvolal a vymenoval v nadácii „Nadácia Bratislava“ nových členov správnej rady a revízora nadácie v zmysle časti A a B tohto uznesenia.

                                                                                                                  T: