BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1636/2014 bod 2 zo dňa 03. 07. 2014, ktoré sa týka zabezpečenia obstarania zmien a doplnkov ÚPN Z Dunajská v bloku 17/9 (Kamenné námestie) na podklade urbanistickej štúdie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zrušuje
uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1636/2014 bod 2  zo dňa 03. 07. 2014.